Zakup monitorów interaktywnych z VAT 0% w programie Aktywna Tablica

Jednym z produktów, które szkoła może zakupić w ramach rządowego programu Aktywna Tablica, jest monitor interaktywny. Urządzenie to może być zakupione przez placówki oświatowe w trybie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54  poz. 535 z późn. zm.)  na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26 w sprawie dostaw dla placówek oświatowych sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku VAT od towarów i usług w wysokości 0%.

 

Taki zakup może dojść do skutku pod warunkiem, że firma składająca ofertę jest o tym poinformowana przez podmiot dokonujący zakupu, czyli szkołę lub jej organ prowadzący. W przypadku zapytania ofertowego należy dodać oświadczenie o zastosowaniu wyżej wymienionego trybu zakupu w postaci kolejnego  punku w zapytaniu lub dodatkowego dokumentu. Czytaj dalej Zakup monitorów interaktywnych z VAT 0% w programie Aktywna Tablica

Jak kupić sprzęt w ramach programu Aktywna Tablica? [PRZEWODNIK]

Dla szkół i organów prowadzących biorących udział w rządowym programie Aktywna Tablica nadszedł czas podjęcia decyzji o wyborze produktów oraz dostawców.

 

Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 108/2017 Rady Ministrów  z dnia 19 lipca 2017 r. punkt VIII. TRYB REALIZACJI PROGRAMU RZĄDOWEGO podpunkt 28. Wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację Programu odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.16)) w szkołach, które nie przeprowadzają na co dzień zakupów sprzętu interaktywnego,  mogą się  pojawić  wątpliwości, czy postępują zgodnie z procedurą wymaganą przepisami prawa.

 

Przy zamówieniach powyżej 30 tys. euro konieczne jest zastosowanie procedury przetargowej, ale w projekcie Aktywna Tablica dotyczy to niewielkiej liczby organów prowadzących.

 

W większości przypadków wartość kupowanych urządzeń plasuje się znacznie poniżej tej kwoty i wystarczy zastosowanie zapytania o cenę lub nawet zakup z „wolnej ręki”.

 

Dla zachowania procedury konkurencyjności polecamy zapytanie o cenę, które jest bardzo proste i trudno popełnić błąd. Zapytanie o cenę wymaga przesłania go do minimum trzech potencjalnych oferentów. Postępowanie jest ważne także w sytuacji, gdy ofertę przyśle tylko jeden z nich.

 

W celu zakupu urządzeń przy założonym budżecie szkoła powinna przeprowadzić rozeznanie rynku pod względem jakości, cen, dostępności produktów oraz oferowanych w ramach ceny usług dodatkowych.

 

Po rozeznaniu rynku należy opisać przedmiot zamówienia za pomocą wymagań funkcjonalno-technicznych w odniesieniu do urządzeń, zawrzeć opis wymaganych usług dodatkowych (transport, montaż, uruchomienie i szkolenie), gwarancji, terminu dostawy oraz wymagań formalnych wobec oferenta.

Opis funkcjonalno-techniczny musi być jednoznaczny, jasny i nie powinien zawierać nazw własnych produktów czy producentów.

 

W rządowym programie Aktywna Tablica kupujący ma obowiązek wymagać, aby w ramach ceny kupowanych urządzeń zawarte były dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu oraz szkolenie techniczne użytkowników.

Bardzo ważne jest również określenie wymaganej gwarancji na poszczególne urządzenia (minimum 2 lata) oraz terminu dostawy.

 

Równie istotne jest, aby zamawiający wymagał podawania w ofertach producentów, nazwy i typów urządzeń (z numerem katalogowym włącznie) oraz producenta i wersję oprogramowania, ponieważ tylko na tej podstawie jest w stanie zweryfikować czy oferowane produkty spełniają wymagania opisu funkcjonalno-technicznego.

 

Dla ułatwienia przygotowaliśmy wzór zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty oraz przewodnik, jak ją przygotować i czego wymagać od potencjalnych wykonawców. Wzór wymaga wypełnienia danymi Zamawiającego, wymaganiami funkcjonalno-technicznymi zgodnie z danymi z wniosku o dofinansowanie i oczekiwaniami użytkowników.

Dokumenty do wypełnienia  w celu zgodnego z prawem zakup sprzętu w ramach programu Aktywna Tablica:

Wzór zapytania ofertowego [POBIERZ TERAZ, aktualizacja: 22.11.2017]

Wzór zamówienia na monitor interaktywny [POBIERZ TERAZ]

Wzór oświadczenia do zapytania ofertowego o monitor interaktywny w celu zakupu monitora ze stawką VAT 0% [POBIERZ TERAZ]

Specyfikacja sprzętu do programu Aktywna Tablica:

Monitor interaktywny SMART SBID6065 – HD [POBIERZ TERAZ]

Tablica interaktywna SMART Board M680 [POBIERZ TERAZ]

Tablica interaktywna SMART Board M680V [POBIERZ TERAZ]

Projektor ultrakrótkoogniskowy Hitachi CP-AX2505 do tablicy interaktywnej  [ POBIERZ TERAZ]

Projektor krótkoogniskowy Hitachi CP-CX251 do tablicy interaktywnej [POBIERZ TERAZ]

Głośniki aktywne do tablic interaktywnych [POBIERZ TERAZ]

 

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników

W ramach dostawy urządzeń w programie Aktywna Tablica wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników co najmniej jedną osobę według załączonych wytycznych [POBIERZ TERAZ]

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

tel. kom.: 664 902 920

kontakt@irs.com.pl

 

 

Aktywna Tablica w Pytaniach i Odpowiedziach MEN

1. Co należy wpisać we wniosku o udział w Programie (wniosku dyrektora szkoły) w części III pn. Kalkulacja kosztów.

W części III pn. Kalkulacja kosztów należy jedynie wskazać rodzaj wybranych pomocy dydaktycznych oraz wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego (dotacji, która stanowi 80% wartości zadania) danej pomocy dydaktyczne lub pomocy dydaktycznych, bez nazwy producenta oraz szczegółowego typu modelu danej pomocy dydaktycznej. Wnioski zawierające taką specyfikację nie powinny być akceptowane przez organy prowadzące. Kwota ta nie może być większa niż 14 tys. zł. Szczegóły kalkulacji kosztów w ramach wnioskowanego wsparcia finansowego zawiera część III wniosku, którą uzupełnia o część dotycząca wkładu własnego organ prowadzący.

 

W części pn. Informacja organu prowadzącego (str.5 wniosku)  należy dokonać kalkulacji całego zadania wraz ze wskazaniem kwoty i rodzaju wkładu własnego, który może być finansowy lub rzeczowy). Czytaj dalej Aktywna Tablica w Pytaniach i Odpowiedziach MEN

Zobacz nasz przewodnik, jak wypełnić wniosek do Programu Aktywna Tablica

Do 31 sierpnia 2017 roku szkoły podstawowe oraz inne wskazane w uchwale Rady Ministrów (zobacz jakie) mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup sprzętu interaktywnego (tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych, projektorów) w ramach rządowego programu Aktywna Tablica.

Jak wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica?

Czytaj dalej Zobacz nasz przewodnik, jak wypełnić wniosek do Programu Aktywna Tablica

Pomagamy wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica

Prosimy zapoznać się z naszym przewodnikiem, w którym udzielamy porad odnośnie każdej rubryki (do pobrania czysty wniosek jest tutaj). Zwracamy jednak uprzejmie uwagę, by poradnika nie traktować jak – mówiąc językiem uczniowskim – „gotowca” zastępującego uzupełnienie wniosku przez dyrektora szkoły lub upoważnioną przez niego osobę, ale jako  informator ułatwiający pracę.

Uczulamy także, by nie korzystać – ze względu na ryzyko odrzucenia wniosku – z dostępnych na rynku wypełnionych formularzy oferowanych przez kilka firm, gdzie w części III wniosku poświęconej kalkulacji kosztów wymienione są konkretne modele urządzeń.  Wypełnij wniosek samodzielnie!

Zdajemy sobie sprawę, że mimo pomocy naszego vademecum, mogą pojawić się wątpliwości przy wypełnianiu dokumentu o wsparcie z budżetu państwa. Chętnie pomożemy je rozwiać!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

tel. kom.: 664 902 920

kontakt@irs.com.pl

 

Jak wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica?

Pobierz poradnik teraz!

Zobacz cennik sprzętu interaktywnego do programu Aktywna Tablica!

 

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego

 

Prawo

Treść uchwały – program Aktywna tablica

Dziennik ustaw

Organy prowadzące, które otrzymały od swoich szkół podstawowych wnioski w ramach programu Aktywna Tablica, mogą swoje wnioski o dofinansowanie składać do wojewodów w terminie do 15 września 2017 r.

W tym linku znajduje się do pobrania czysty wniosek do wypełnienia przez organ prowadzący szkołę.

Urzędy wojewódzkie kwalifikują wnioski do 27 września 2017 r. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

 

Dlaczego warto postawić na cyfryzację nauczania?

Jak sprostać technologicznemu wyzwaniu w szkole?

TIK przeszkadza w nauczaniu?

Ne masz czasu na przeprowadzenie lekcji i użycie technologii?

Chcesz jej użyć i nic nie działa?

Masz poczucie niedopasowania do współczesności dotychczasowych sposobów pracy z uczniami?

NIE PANIKUJ! Każdą przeszkodę można pokonać za pomocą właściwych narzędzi.
Czytaj dalej Dlaczego warto postawić na cyfryzację nauczania?