Aktywna Tablica w 2021 roku

7 października 2021 r.

Prosimy zapoznać się z naszymi propozycjami sprzętu do programu Aktywna Tablica w 2021 r. Proponujemy najpopularniejsze na świecie tablice interaktywne SMART, monitory interaktywne SMART wraz z oprogramowaniem SMART Learning Suite, zestawy interaktywne (monitory, tablice interaktywne z projektorami), projektory, laptopy i komputery stacjonarne do szkół.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze sprzętu,

napisz na mail: kontakt@irs.com.pl

lub zadzwoń:  227522788


27 sierpnia 2021 r.

Gotowe wnioski do uzupełnienia do programu Aktywna Tablica 2021 roku

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów mogą ubiegać się aż o 14 tysięcy dofinansowania na zakup sprzętu w ramach programu Aktywna Tablica 2021 roku.
Termin składania wniosków przez szkoły do organów prowadzących mija 4 września 2021 roku. Warto się pospieszyć!

Szkoły ogólnodostępne mogą liczyć na 14 tysięcy złotych, tam, gdzie są uczniowie ze specjalnymi potrzebami, na 35 tysięcy złotych, a placówki specjalne na 100 tysięcy złotych.

wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski

Prosimy przejrzeć poniższe gotowe formularze wniosków i wybrać odpowiedni dla Państwa szkoły.


26 sierpnia 2021 r.

Harmonogram programu Aktywna Tablica w 2021 roku

 • do 4 września 2021 roku dyrektor składa wniosek do organu prowadzącego
 • do 14 września 2021 roku organ prowadzący przekazuje wniosek o wsparcie do wojewody
 • do 28 września 2021 roku kwalifikacja wniosków przez wojewodów
 • do 31 października 2021 roku przekazanie przez wojewodę środków organom prowadzącym


➡➡➡ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie programu “Aktywna Tablica” na lata 2020-2024


Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie do dyrektorów szkół.

Na program w latach 2020–2024 rząd przewidział kwotę 361 455 000 zł, z budżetu państwa, z czego 70 000 000 zł w 2021 r.,

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1883

5 powodów, dlaczego warto skorzystać z rozwiązań edukacyjnych oferowanych przez Image Recording Solutions sp. z o.o. w ramach programu Aktywna Tablica 2021 r.

 • monitory interaktywne SMART, tablice interaktywne SMART, projektory, czujniki PASCO
 • 800 bezpłatnych lekcji na monitory i tablice interaktywne na tablice.net.pl
 • wsparcie konsultantów edukacyjnych SMART, PASCO zarówno w trybie on line, jak i tradycyjnie
 • gwarancja
 • serwis w Polsce

Aktywna Tablica w 2021 roku

20 sierpnia 2021 r.

AKTYWNA TABLICA 2021 R. JUŻ JEST!


SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI NA ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I AUDIOWIZUALNEGO DO ORGANÓW PROWADZĄCYCH DO 4 WRZEŚNIA 2021 R., ZAŚ ORGANY PROWADZĄCE DO WOJEWODÓW – DO 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU.

Znowelizowany 20 sierpnia 2021 r. przez Radę Ministrów program zakłada:

 • wprowadzenie nowego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych – zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze; maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela będzie wynosiła 14.000 zł;
 • rozszerzenie na kolejne lata Programu (2021-2024) możliwości zakupu (realizowanego w 2020 r.) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;
WKŁAD WŁASNY


Organy prowadzące szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z wyjątkiem właściwych ministrów, są obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu.

Za wkład własny uważa się:

wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.
W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego. W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę będzie mieć również możliwość zakupu dowolnie wybranych sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK do 20% wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Więcej o założeniach do programu Aktywna Tablica 2021 r. przeczytają Państwo na stronie gov.pl

Comments are closed.