Aktywna Tablica 2024 – [DLA KOGO?] [TERMINY] [WNIOSKI] [PORADNIK]

Polskie szkoły mają kolejną szansę na uzyskanie wsparcia w ramach programu Aktywna Tablica 2024. Program ten ma na celu dofinansowanie zakupu nowoczesnych narzędzi TIK* (technologii informacyjno-komunikacyjnych), co stanowi istotny element cyfryzacji szkół. MEN przeznaczył w 2024 r. 55 mln zł, z czego 80% stanowi wkład państwa, a pozostałe 20% to wkład własny szkół.

Aktywna Tablica 2024 – Dla Kogo?

 • Szkoły podstawowe, które nie uzyskały wsparcia w latach 2017–2019
 • Szkoły ponadpodstawowe
 • Placówki kształcące uczniów niewidomych oraz z innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Szkoły, które nie korzystały z programu w latach 2020–2023.

Program określa maksymalne kwoty dofinansowania:

 • Do 14 tys. zł dla większości szkół,
 • Do 35 tys. zł dla placówek z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnymi,
  Do 100 tys. zł dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na zakup specjalistycznych drukarek.
aktywna tablica 2024 terminy wnioski poradnik

Kluczowe terminy w programie Aktywna Tablica 2024

 • Zgłoszenia wniosków przez szkoły i organy prowadzące do 15 maja,
 • Kwalifikacja wniosków do 30 czerwca,
 • Przekazanie środków do 31 sierpnia.

Bardzo ważne INFORMACJE


Ważne jest, aby wnioski o dotację oraz ewentualne zmiany w nich były zgodne z ustawą o finansach publicznych. Każdy wniosek musi szczegółowo określać zakupy, z naciskiem na wkład własny szkoły. Po zatwierdzeniu, zmiany w zakresie zakupionego sprzętu nie są możliwe, chociaż dozwolone jest dostosowanie kosztów w ramach dostępnego budżetu.

Program nie tylko umożliwia zakup nowego sprzętu, ale również wymaga, aby był on zintegrowany z infrastrukturą szkolną oraz aby nauczyciele przeszli odpowiednie szkolenia. Celem jest zapewnienie, że technologie te zostaną efektywnie wykorzystane w procesie dydaktycznym. Ważne jest, że koszty instalacji i szkoleń technicznych nie są pokrywane z dotacji.

Nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących – Aktywna Tablica 2024


W 2024 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących. W razie potrzeby pomocy przy ich wypełnianiu prosimy o kontakt z dedykowanymi specjalistami ds. nowoczesnej edukacji poprzez e-mail: kontakt@irs.com.pl.

 • Wniosek A dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe);
 • Wniosek B dyrektora – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia)
 • Wniosek C dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 rozporządzenia – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących;
 • Wniosek D dyrektora (Ministerstwo/ORPEG) – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą);
 • Wniosek organu prowadzącego;
 • Wniosek organu prowadzącego (Ministerstwo/ORPEG).

UWAGA: Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone  w  § 2 ust. 12 Rozporządzenia. Szkoła zrealizuje w 100 % obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w § 6 Rozporządzenia.

Program „Aktywna Tablica 2024” jest wyjątkową okazją dla polskich szkół, aby unowocześnić swoją infrastrukturę i proces nauczania. Zapewnia on nie tylko finansowe wsparcie na zakup potrzebnego sprzętu, ale także dba o to, aby inwestycja ta była efektywnie wykorzystana na rzecz edukacji.

*TIK to skrót od “technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Termin ten odnosi się do szerokiej gamy narzędzi i zasobów służących do przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji. Obejmuje to zarówno sprzęt komputerowy, oprogramowanie, jak i sieci internetowe, a także umiejętności ich efektywnego wykorzystywania. TIK są wykorzystywane we współczesnej edukacji do wspierania procesu dydaktycznego, ułatwiając nauczanie i uczenie się poprzez dostęp do zasobów edukacyjnych, interaktywne metody nauki i możliwość komunikacji na odległość.

(Visited 61 times, 3 visits today)