Aktywna Tablica w Pytaniach i Odpowiedziach MEN

1. Co należy wpisać we wniosku o udział w Programie (wniosku dyrektora szkoły) w części III pn. Kalkulacja kosztów.

W części III pn. Kalkulacja kosztów należy jedynie wskazać rodzaj wybranych pomocy dydaktycznych oraz wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego (dotacji, która stanowi 80% wartości zadania) danej pomocy dydaktyczne lub pomocy dydaktycznych, bez nazwy producenta oraz szczegółowego typu modelu danej pomocy dydaktycznej. Wnioski zawierające taką specyfikację nie powinny być akceptowane przez organy prowadzące. Kwota ta nie może być większa niż 14 tys. zł. Szczegóły kalkulacji kosztów w ramach wnioskowanego wsparcia finansowego zawiera część III wniosku, którą uzupełnia o część dotycząca wkładu własnego organ prowadzący.

 

W części pn. Informacja organu prowadzącego (str.5 wniosku)  należy dokonać kalkulacji całego zadania wraz ze wskazaniem kwoty i rodzaju wkładu własnego, który może być finansowy lub rzeczowy).

2. Czy organ prowadzący może akceptować wniosek, który został przygotowany i zamieszczony na stronach internetowych dostawców sprzętu (pomocy dydaktycznych)?

 

MEN opracowało wniosek dostępny na stronie: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica, gotowe wnioski przygotowane przez inne podmioty, nie powinny być akceptowane.
Czy do wniosku organu prowadzącego musza być dołączone dokumenty potwierdzające zakup sprzętu stanowiącego rzeczowy wkład własny?

 

3. Czy do wniosku organu prowadzącego musza być dołączone dokumenty potwierdzające zakup sprzętu stanowiącego rzeczowy wkład własny?

Na etapie wniosku wystarczy oświadczenie organu prowadzącego
o zapewnieniu wkładu własnego.

 

4. Co oznacza wymagana prędkości Internetu na poziomie 30Mb/s, jak interpretować to wymaganie w przypadku łącza o różnym poziomie wysyłania i pobierania danych?

 

W przypadku tzw. łącza asymetrycznego prędkość tak wysyłania jak
i pobierania danych powinna być na poziomie minimum 30Mb/s. Dodatkowo należy dodać, że wiążące są zapisy umowne
z operatorem (dostawcą Internetu) dotyczące prędkości danych.

5. Czy do wkładu własnego można zaliczyć sprzęt komputerowy inne urządzenia TIK zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie “Aktywna Tablica” pozyskanych ze środków unijnych?

 

Program nie określa, w jaki sposób mogą być pozyskane środki na zakup sprzętu komputerowego stanowiącego wkład własny,
w związku z powyższym do wkładu własnego można zaliczyć sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie “Aktywna Tablica”,  pozyskane ze środków unijnych, pod warunkiem, że umowy zawarte w ramach tych dotacji nie stanowią inaczej.

6. Komu może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa?

 

Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa, może być udzielone organom prowadzącym:

1) publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

2) publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

3) publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich, o których mowa w art. 8 ust. 12 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

4) szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwane „szkołami za granicą”.

 

(Visited 16 times, 1 visits today)